flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Львівському окружному адміністративному суді

ПОГОДЖЕНО                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

Зборами суддів Львівського окружного                               наказом керівника апарата

Львівського окружного                                                          Львівського окружного

адміністративного суду                                                          адміністративного суду

від «17»     06          2016 року                                                від «  21  »    06    2016 року № 13    

 

ПОЛОЖЕННЯ

про забезпечення доступу до публічної інформації

у  Львівському окружному адміністративному суді

  (із змінами,  внесеними наказом №19 від 21.09.2017)

 

Розділ І. Загальні положення

            1.1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у Львівському окружному адміністративному суді (далі – Суд).

            1.2. Визначення понять:

1) запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні Суду;

2) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення Судом повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Суду;

3) публічна інформація у формі відкритих даних - це публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання.

4) запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, крім суб’єктів владних повноважень, об’єднання громадян без статусу юридичної особи;

5) звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги;

6) суб’єкт владних повноважень – орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

            1.3. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про судоустрій і статус суддів", "Про інформацію", "Про доступ до судових рішень", Кодексу адміністративного судочинства України.

            1.4. Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні судочинства Судом, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальними законами.

            1.5. Суд є суб’єктом відносин у сфері доступу до публічної інформації, а саме розпорядником інформації, який при вирішенні питань щодо доступу до інформації керується Законом.

            1.6. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) про діяльність Суду організовують і забезпечують керівники  структурних підрозділів апарату Суду.

 

Розділ ІІ. Забезпечення доступу до публічної інформації

про діяльність Суду

            2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду забезпечується:

1) оприлюдненням публічної інформації в засобах масової інформації;

2) розміщенням публічної інформації на офіційному веб-сайті Суду в мережі Інтернет;

3) розміщенням публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні Суду;

4) присутністю запитувачів інформації на відкритих судових засіданнях у Суді;

5) наданням інформації за запитами на інформацію;

6) оприлюдненням наборів даних, що підлягають публікації у формі відкритих даних, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

            2.2. Інформація про діяльність Суду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.

            Інформацією про діяльність Суду є інформація про:

            - місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу офіційного веб-сайту та адресу електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію;

            - прізвище, ім'я та по-батькові, контактний номер телефону або іншого засобу зв'язку, голови та його заступників, основні функції структурних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

            - розклад роботи та графік прийому громадян;

            - вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

            - порядок складання, подання запиту на інформацію до Суду;

             - банківські реквізити для сплати державного мита (судового збору).

            2.3. У випадку якщо форма надання публічної інформації законодавством не передбачена, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі неможливості надання вказаної інформації у запитуваній формі інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в Суді.

            Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається по телефону структурними підрозділами або особами, відповідальними за забезпечення доступу до інформації. Перелік осіб та обсяг інформації, яку вони надають, розміщується на офіційному веб-сайті Суду.

            2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом.

            Перелік відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.

            2.5. Особами, відповідальними за надання відомостей за запитами на інформацію, є керівники структурних підрозділів апарату Суду в межах своєї компетенції.

            2.6. Публічна інформація про діяльність Суду надається у формі, визначеній законодавством у сфері судоустрою, статусу суддів та здійснення судочинства.

            2.7. Надання публічної інформації про діяльність Суду запитувачам інформації на їх запит забезпечують керівники відділів Суду за такими напрямами діяльності:

            - щодо інформації довідкового характеру з автоматизованої системи діловодства Суду – начальник відділу діловодства та обліку звернень громадян (канцелярія) та начальник відділу організаційного забезпечення розгляду адміністративних справ та архіву;

            - щодо інформації, яка міститься в документах, які зберігаються в архіві Суду – архіваріус Суду;

            - інформація про місцезнаходження адміністративних судових справ, час і місце їх розгляду: в усній формі (за телефоном) – начальник відділу діловодства та обліку звернень громадян (канцелярія); в письмовій формі (за письмовими запитами) – начальник відділу організаційного забезпечення розгляду адміністративних справ та архіву;

            - інформація про доходи суддів та державних службовців апарату Суду і членів їх сімей, інші персональні дані відомості з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації; про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад – начальник відділу кадрів та спецроботи;

            - інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету; про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, інформація про закупівлі, у т.ч. формі відкритих даних – начальник відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності;

            - інформація про нормативно-правові засади діяльності Суду; положення, інструкції, які стосуються діяльності Суду – керівник апарату суду, заступник керівника апарату;

            - інформація про статистичні дані щодо здійснення судочинства Судом, відображені у звітах, матеріалами аналізів та узагальнень судової практики Суду – начальник відділу кодифікації та статистичної звітності;

            - інформацію про матеріально-технічне забезпечення Суду, господарське забезпечення заходів, які проводяться судом, створення працівникам безпечних умов праці, охорону праці та техніку безпеки, пожежну безпеку – начальник відділу господарського забезпечення;

            - інформацію про інформаційно-телекомунікаційні системи, автоматизованої системи документообігу Суду – головний спеціаліст з інформаційних технологій;

            - інформація щодо доступу до судових засідань у Суді – начальник відділу організаційного забезпечення розгляду адміністративних справ та архіву;

            - інформація про режим роботи Суду, правила та графік прийому громадян у Суді – начальник відділу кадрів та спецроботи;

            - інформація про порядок взаємодії зі ЗМІ, про участь у  міжнародних проектах та співпрацю з іноземними правовими установами та організаціями, наповнення інформацією веб-сайту – головний спеціаліст із зв’язків з громадськістю та ЗМІ.

 

Розділ ІІІ. Надання публічної інформації про діяльність Суду

            3.1. Оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації забезпечується Судом відповідно до законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації", "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформаційні агентства".

            Порядок взаємодії Суду з представниками засобів масової інформації визначено у додатку 3 до цього Положення.

            3.2. Оприлюднення та розміщення на офіційному веб-сайті Суду публічної інформації, підготовленої та поданої структурними підрозділами Суду з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», забезпечуються головним спеціалістом із зв’язків з громадськістю та ЗМІ.

            3.3. Розміщенню на офіційному веб-сайті Суду, зокрема, підлягають:

1) інформація про діяльність Суду:

– місцезнаходження, поштова адреса, адреса електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію;

– прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти голови Суду та його заступників, керівника апарату Суду та його заступника, а також керівників самостійних структурних підрозділів апарату Суду;

– розклад роботи та графік прийому громадян;

– вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

– порядок звернення до Суду учасників судового процесу;

2) правила внутрішнього трудового розпорядку Суду;

11) інші відомості про діяльність Суду, які належать до публічної інформації.

            3.4. Рішення Суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України “Про доступ до судових рішень”.

            3.5. У приміщенні Суду на інформаційних стендах розміщується інформація про:

1) порядок роботи Суду, включаючи  графік  прийому громадян (у т.ч. представників юридичних осіб, об’єднань громадян) з питань, пов’язаних з організацією діяльності Суду;

2) дату, час, місце проведення судового засідання у справах, призначених до розгляду;

3) банківські реквізити для сплати  державного мита (судового збору);

4) порядок присутності на судовому засіданні, заходи, які застосовуються до порушників, порядок пропуску до приміщення Суду і зали судових засідань;

5) умови і порядок отримання інформації про діяльність Суду;

6) інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність Суду.

            3.6. Фізичні особи, представники юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи мають право бути присутніми на відкритому судовому засіданні в Суді, робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої відповідно до вимог та обмежень, які встановлюються процесуальним законодавством.

            3.7. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним і може подаватись в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувачів.

            Прийом запитувачів інформації – фізичних осіб проводиться за наявності паспорта або іншого документа, що посвідчує особу; запитів від фізичних осіб поштою, телефоном або факсом  - за умови подання даних про особу запитувача.

            3.8. Запитувач має право звернутися до Суду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації".

            З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в канцелярії Суду та на офіційному веб-сайті Суду (додатки 4 – 6 до Положення).

            У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості ) особа не може подати письмовий запит, його може оформити відповідальна особа відділу діловодства та обліку звернень громадян (канцелярії) Суду, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

            Форма електронного запиту містить інструкцію щодо його заповнення (додаток 7 до Положення).

  

Розділ ІV. Порядок реєстрації та опрацювання

запитів на інформацію

            4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу Суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються відділом діловодства та обліку звернень громадян (канцелярії) відповідно до Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах з урахуванням вимог цього Положення.

            4.2. Запити на інформацію реєструються в автоматизованій системі діловодства Суду.

            4.3. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції  відділ діловодства та обліку звернень громадян (канцелярія) Суду виокремлює запити на інформацію і невідкладно передає їх керівництву Суду.

            4.4. У випадках коли запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності Суду, відповідальними за надання відповідей на запит визначаються керівники усіх відповідних структурних підрозділів згідно з напрямами діяльності.

            За рішенням голови Суду або його заступника, керівника апарату Суду чи його заступника відповідальним за надання відповіді на такий запит може бути визначено одного із керівників відповідних структурних підрозділів. У такому випадку співвиконавці зобов’язані не пізніше чотирьох робочих днів з дня отримання Судом запиту надати відповідальному виконавцю відповідні документи.

            4.5 Запит на інформацію з відповідною резолюцією голови Суду чи його заступників, керівника апарату Суду чи його заступника опрацьовується у відділі  діловодства та обліку звернень громадян (взяття на контроль), після чого невідкладно передається виконавцям.

            4.6. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, які надійшли до Суду у вигляді електронного документа, здійснюється уповноваженим працівником відділу діловодства та обліку звернень громадян в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.

            4.7. Відповідь на інформаційний запит надається запитувачу у спосіб, форма якого вказана у запиті (шляхом відправлення відповіді поштовим зв’язком, електронною поштою, отримання відповіді запитувачем особисто в приміщенні Суду).

            Оригінали запитів на отримання публічної інформації та копії відповідей на них повертаються до відповідних структурних підрозділів для зберігання згідно з номенклатурою справ Суду.

            4.8. Відповідь на запит на інформацію має надаватись не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту Судом.

            Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим.

            У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

            4.9. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

            4.10. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних керівник структурного підрозділу, відповідальний за надання інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку він повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

            4.11. У випадках коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, керівник структурного підрозділу, відповідальний за надання інформації, не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання Судом запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

            4.12. У разі якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

 

Розділ V. Порядок надання інформації про діяльність Суду

            5.1. Відповідь на запит надається керівником відповідного структурного підрозділу та підписується головою суду або керівником апарату.

            Відповідь на запит, що містить прохання надати інформацію з різних напрямів діяльності суду, виконавцями якого визначено кілька осіб, а відповідальним за надання відповіді – одного з них, а також відповідь з відмовою в наданні інформації з підстав, передбачених підпунктом 1 пункту 5.3 цього Положення, надається за підписом голови суду або його заступників, керівника апарату суду або за його дорученням керівником самостійного структурного підрозділу.

            5.2. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса суду, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

            5.3. У випадку якщо запитувана інформація про діяльність суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком інформації з обмеженим доступом.

            Відповідь на такий запит надається за підписом голови суду.

            5.4. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації в Суді.

            5.5. Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) якщо він не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", відповідно до якої запит на інформацію має містити:

– ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

– підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

            Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат.

            5.6. Інформація на запит надається безкоштовно.

            У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.

            Розмір витрат на копіювання та друк копій документів та порядок відшкодування цих витрат визначається Інструкцією про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, які надаються запитувачам інформації.

 

Розділ VІ. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації

            6.1. Відповідальність за порушення законодавства у сфері доступу до публічної інформації визначається відповідно до чинного законодавства України.

            Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

 

Додатки до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації

У Львівському окружному адміністративному суді

Додаток 1

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації

 

 1. Не належать до публічної інформації:

– інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством;

– інформація, яка отримана або створена при опрацюванні матеріалів, пов’язаних із міжнародним співробітництвом Суду;

– інформація, яка отримана або створена при листуванні з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами;

 – внутрівідомча службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності Суду, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

– інформація, яка міститься в матеріалах судових справ.

 1. Публічною інформацією з обмеженим доступом у Суді є:

1) конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;

2) таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації", розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю;

3) службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф "для службового користування".

 

 

 

Додаток 2

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію,

та які можуть міститися в документах з організації діяльності суду

 1. Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази, розпорядження, рішення, постанови, рекомендації), що надсилаються апеляційним та місцевим судам Верховним Судом України, вищими спеціалізованими судами, ДСА України з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.
 2. Відомості в документах суду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.
 3. Відомості в листуванні, нормативно-розпорядчих та облікових документах з питань оформлення допуску працівників суду до державної таємниці.
 4. Відомості в номенклатурі посад працівників суду, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.
 5. Відомості в документах діловодства з режимно-секретної роботи( номенклатура справ, описи справ, акти про виділення документів до знищення, акти передачі документів, журнали обліку, книга реєстрації та реєстри відправлення кореспонденції тощо).
 6. Відомості про організацію режимно-секретної роботи в суді, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.
 7. Відомості в документах з технічного захисту інформації( крім документів загального характеру та таких, які мають гриф обмеження доступу «Таємно» та «Цілком таємно»).
 8. Відомості в документах з питань надання дозволів на проведення оперативно-технічних заходів та оперативно-розшукової діяльності (крім документів із грифом обмеження доступу «Таємно» та «Цілком таємно».
 9. Відомості у постановах голови суду про вжиття спеціальних заходів державного захисту.
 10. Відомості, що можуть міститися в документах суду:

            - які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію ( доповідні, службові записки, накази тощо);

            - щодо організації та діяльності органів суддівського самоврядування з питань внутрішньої діяльності суду ( протоколи зборів суддів, протоколи оперативних нарад тощо);

            -  з організаційно-кадрової роботи суду (особові справи суддів та працівників апарату суду (в т.ч. архівні), з особового складу, щодо чисельності, складу та руху кадрів, надання відпусток, відрядження, оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, дисциплінарні справи державних службовців, дисциплінарні стягнення, проходження медичного огляду тощо);

            -з адміністративно-господарських питань діяльності суду ( окрім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном);

            - стосовно питань організації ведення роботи з аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

            - щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності суду;

            - які містять матеріали службових розслідувань.

 1. Відомості, що можуть міститися в книгах обліку руху особових справ державних службовців апарату суду та трудових книжок і вкладишів до них.
 2. Відомості з питань мобілізаційної підготовки, Звіт «Про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з Переліком посад і професій
 3. Відомості, що можуть міститися в журналах обліку печаток і штампів суду
 4. Відомості, що можуть міститися в обліково-статистичних картках на справи, реєстраційних журналах, алфавітних покажчиках справ, обліково-реєстрційних даних автоматизованої системи документообігу суд
 5. Інші документи і відомості, які містять інформацію, що відповідає частині першій статті 9 Закону України ”Про доступ до публічної інформації”, перелік яких самостійно визначає розпорядник публічної інформації.
 6. Інші відомості, що становлять службову інформацію і можуть міститися в інших документах з організації діяльності суду, перелік яких визначається наказом голови суду.

 

                                                                                                                                         Додаток 3

 ПОРЯДОК

взаємодії Суду з представниками засобів

масової інформації

 1. Взаємодія Суду із засобами масової інформації (далі – ЗМІ) відбувається відповідно до Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства» та цього Положення.
 2. Організація роботи із взаємодії Суду зі ЗМІ здійснюється головним спеціалістом із зв’язків з громадськістю та ЗМІ.
 3. Відвідування судових засідань Суду представниками ЗМІ здійснюється без попередньої акредитації за пред’явленням службового посвідчення, а представниками іноземних ЗМІ - за акредитаційною карткою, виданою у прес-службі Міністерства закордонних справ України, крім випадків проведення закритих судових засідань відповідно до процесуального законодавства.
 4. Представники ЗМІ, як і інші учасники судового процесу та особи, присутні на відкритому судовому засіданні, можуть використовувати портативні аудіо-технічні засоби відповідно до законодавства.
 5. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих, які є суб'єктами владних повноважень.
 6. Представники ЗМІ, присутні на судовому засіданні, мають дотримуватися загальних правил поведінки у судовому засіданні, вимог процесуального законодавства, не порушувати права інших осіб, не заважати здійсненню правосуддя.
 7. Акредитація представників ЗМІ на засідання та інші офіційні заходи у Суді за межами судового розгляду здійснюється на кожен захід окремо шляхом складання службою судових розпорядників Суду відповідних списків.
 8. Списки представників ЗМІ, які висловили бажання бути присутніми на відповідному заході, складаються на основі телефонних, письмових, надісланих електронною поштою заявок із зазначенням імен та прізвищ представників ЗМІ, які вони представляють, і в часових межах, визначених у прес-анонсі.
 9. Інформування представників ЗМІ про заходи, які проводитиме Суд (прес-конференції, міжнародні зустрічі тощо) відбувається шляхом завчасного розміщення на офіційній веб-сторінці Суду.
 10. У разі якщо кількість представників ЗМІ, які виявили бажання акредитуватися на захід, перевищує наявну кількість місць у приміщенні, де відбувається захід, Суд з поясненням цієї причини може припинити акредитацію.
 11. Представники ЗМІ повинні дотримуватись Правил пропуску осіб до приміщення Львівського окружного адміністративного суду, приходити завчасно (не пізніше, ніж за 10-20 хвилин до початку заходу), маючи при собі посвідчення.
 12. Організаційне сприяння виконанню представниками ЗМІ професійних обов’язків та забезпечення їх інформаційними матеріалами на захід, що відбувається, здійснює головний спеціаліст із зв’язків з громадськістю та ЗМІ.
 13. Висвітлення діяльності Суду у ЗМІ може відбуваєтися також шляхом розсилання Судом повідомлень у друковані та електронні ЗМІ, на радіо та телебачення.
 14. Відповіді на інформаційні запити представників ЗМІ щодо діяльності Суду готують у межах своєї компетенції головний спеціаліст із зв’язків з громадськістю та ЗМІ та керівники самостійних структурних підрозділів апарату Суду.
 15. Інформаційні запити, що потребують, враховуючи специфіку діяльності ЗМІ, оперативного реагування, розглядаються у стислі строки.

           

Додаток 4

                                                                          Форма електронного запиту на інформацію                 Прізвище, ім’я, по батькові

е-mail,

номер телефону

Поштова адреса:(індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, квартира)

Зміст запиту:

-------------

 

Додаток 5

Форма письмового запиту на інформацію (для фізичних осіб)

 

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

вул. Чоловського,2, м. Львів, 79018

 

 ____________________________

 (прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації)

що проживає за адресою:

___________________________

 

___________________________

 

тел. _________; е-mail:___________

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

            Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» прошу надати мені таку інформацію:

 

 1. ___________________________________________________________

 

 1. ___________________________________________________________

 

 1. ___________________________________________________________

 

Вiдповідь на iнформацiйний запит прошу направити за адресою:

 

_______________________________________________________

 

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.___________ (підпис)

 

 «____» __________ 20__ р. _________                                                      ________________

 

 (дата)                                                              (підпис)                                   (прізвище, ініціали)

 

                                  

Додаток 6

Форма письмового запиту на інформацію (для юридичних осіб)

                         

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

 вул.  Чоловського,2, м.Львів, 79018

 

______________________________

 (назва юридичної особи, об’єднання громадян)

___________________________

 (адреса місця розташування)

___________________________

тел. _________; е-mail:___________

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

 

 Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» просимо надати таку інформацію:

 

 1. ___________________________________________________________

 

 1. ___________________________________________________________

 

 1. ___________________________________________________________

 

Вiдповідь на iнформацiйний запит просимо направити за адресою:

 

_______________________________________________________

 

Ознайомлені з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.___________

                                                                                                                         (підпис)

 

«____» __________ 20__ р.            _________                             ________________

(дата)                                                    (підпис)                                (прізвище, ініціали)

 

                                   Додаток 7

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення електронного запиту на інформацію

            Текст електронного запиту повинен містити одне питання та не перевищувати 1 000 знаків. Запит не повинен вміщувати вкладених файлів.

            Усі поля в електронній формі запиту підлягають обов’язковому заповненню. Електронний запит з неналежно заповненими або незаповненими полями у   Суді  не розглядається.

            Заяви, порядок розгляду яких регулюється процесуальним законодавством, а також запити на інформацію, тексти яких містять більше 1 000 знаків, копії документів, фотографії та інші вкладення, можуть бути направлені до  Суду поштовим зв’язком або подані через  канцелярію Суду.

            Відповідь на електронний запит направляється на адресу електронної пошти, вказану запитувачем, у терміни, встановлені законодавством.