flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Аналіз стану обліково–статистичної роботи Львівського окружного адміністративного суду за 2014 рік

  Основними завданнями обліково-статистичної роботи Львівського окружного адміністративного суду є здійснення повного та всебічного обліку, аналізу руху та результатів розгляду адміністративних справ, формування та аналізу статистичної інформації, забезпечення об’єктивності, оперативності та цілісності інформації щодо діяльності суду.

Львівським окружним адміністративним судом відповідно до повноважень, визначених ч. 4 ст. 22 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», розглядаються справи адміністративної юрисдикції (адміністративні справи) згідно з положеннями Кодексу адміністративного судочинства України, аналізується судова статистика, вивчається та узагальнюється судова практика, здійснюються інші повноваження, визначені законом.

Львівський окружний адміністративний суд здійснює свою діяльність на засадах верховенства права з дотриманням конституційних засад судочинства щодо захисту та забезпечення прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин та орієнтуючись на підвищення ефективності функціонування незалежного і неупередженого суду.

Обліково-статистична  робота  Львівського окружного адміністративного суду  протягом звітного періоду здійснювалась   відповідно  до вимог Положення про автоматизовану систему документообігу суду, Інструкції з  діловодства в адміністративних  судах України.

Первинний облік документів в суді забезпечується  відділом діловодства та звернень громадян (канцелярією), здійснення статистичних спостережень щодо розгляду справ у суді та навантаження на суддів, забезпечення збору та формування статистичної інформації та складання звітності у Львівському окружному адміністративному суді реалізується відділом кодифікації та статзвітності.

Обліково-статистична робота забезпечується за допомогою  комп’ютерної системи "Документообіг спеціалізованих  судів" (далі – "ДСС"). Користувачі автоматизованої системи відповідно до їх прав вносять до бази даних автоматизованої системи інформацію, передбачену Положенням про автоматизовану систему документообігу суду.

Реєстрація справ і матеріалів у системі "Діловодство спеціалізованого суду"  здійснюється працівниками відділу діловодства та звернень громадян (канцелярією).

Працівниками, відповідальними за реєстрацію справ, створюються та заповнюються первинні дані обліково-інформаційних карток, зокрема, заповнюється картка справи.

У Львівському окружному адміністративному суді адміністративні справи автоматично розподіляються між суддями  відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

Відповідно адміністративні позови, справи, заяви, клопотання у Львівському окружному адміністративному суді реєструються у день їх надходження до адміністративного суду, та не пізніше наступного дня передаються судді.

Порушення строків передачі справ суддям протягом 2014 року не допускалось.

Несвоєчасно зареєстрованих справ протягом звітного періоду в суді не було.

Номенклатурні справи ведуться на належному рівні в кожному структурному підрозділі сформована своя номенклатура, яка затверджується рішенням експертної комісії Львівського окружного адміністративного суду. Ведення номенклатурних справ у кожному структурному підрозділі перевіряються начальником відділу діловодства та звернень громадян відповідно до плану роботи Львівського окружного адміністративного суду.

На початку кожного звітного періоду архіваріусом складається графік передачі справ та документів до архіву суду, який затверджується керівником апарату. Згідно з даним графіком до архіву суду передаються адміністративні справи, номенклатурні, журнали тощо.

Ведення судової статистики у Львівському адміністративному суді здійснюється відділом кодифікації та статзвітності.

           Зокрема відділом формуються статистичні звіти за формою 2-А «Звіт про розгляд справ у порядку адміністративного судочинства», формою 3 «Звіт про розгляд судами справ про адміністративні правопорушення та щодо осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності», формою 4 «Звіт щодо звернення до виконання рішень судів у частині майнових стягнень» також статистичний звіт за формою №10 «Звіт про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах».

    Також  у зв’язку з проведенням у 2014 році виборів народних депутатів України було сформовано звіт за формою № 2 – ВД «Звіт про розгляд місцевими та апеляційними судами справ, пов’язаних з виборами народних депутатів України у 2014 році».

      З метою покращення якості та ефективності обліково-статистичної роботи в суді максимально автоматизовано заповнення статистичних карток та обрахування звітів, що є вдосконаленням програмно-технологічного забезпечення обробки та формування звітів.

      Відповідно, звіти в 2014 році формувались в автоматичному режимі на підставі наявних в КП «ДСС» даних. Звіти подані в строки передбачені для подання звітів для окружних адміністративних судів.

     У Львівському окружному адміністративному суді  постійно проводиться робота, спрямована на покращення стану ведення обліково-інформаційних карток. Відділом кодифікації та статзвітності надається практична допомога працівникам апарату суду, які безпосередньо несуть відповідальність за внесення даних в обліково-інформаційні картки, а саме проводяться індивідуальні навчання з наданням роз’яснень щодо формування електронних справ та результатів їх розгляду.

    Окрім того,  проводяться семінарські заняття з помічниками суддів, секретарями судових засідань та спеціалістами під час яких аналізуються помилки, допущені під час заповнення обліково-інформаційних карток.

    З метою реалізації напрямку роботи у сфері ведення статистичного обліку процесуальної діяльності Львівського окружного адміністративного суду постійно здійснювався аналіз даних судової статистики з визначенням тенденцій динаміки основних показників судочинства, подавались статистичні звіти, таблиці, довідки щодо роботи для використання в діяльності суду та обговорення на оперативних нарадах, подавались статистичні дані щодо навантаження на суддів Львівського окружного адміністративного суду.

   Суддів Львівського окружного адміністративного суду систематично ознайомлюють з практикою Верховного Суду України та Вищого адміністративного суду України щодо застосування окремих приписів.

     З метою формування єдиної практики розгляду адміністративних справ та однакового і правильного застосування норм матеріального та процесуального права головою суду проводилися відповідні наради по обговоренню інформаційних листів судів вищих інстанцій.

   Підсумовуючи діяльність суду за 2014 рік, можна стверджувати про те, що обліково-статистична робота виконується на належному рівні усіма підрозділами Львівського окружного адміністративного суду.

      З огляду на викладене вище, можна зробити висновок, що протягом  2014 року обліково-статистична робота в Львівському окружному адміністративному суді підтримувалась на належному рівні та здійснювалась відповідно до нормативно-правових документів, які регулюють питання судової статистики та узагальнення судової практики.

        Разом з тим, варто зауважити, що основним джерелом отримання інформації та відповідних знань для працівників судової статистики з питань обліково-статистичної роботи є надання методичної допомоги Державною судовою адміністрацією України та ДП «Інформаційні судові системи» шляхом проведення семінарів-навчань.

Тому, вважаємо за необхідне активізувати заходи щодо підвищення кваліфікації спеціалістів з судової статистики та працівників, які займаються первинним обліком, зокрема систематично проводити семінарські заняття.

Вважаємо також за доцільне  запровадити постійний обмін досвідом із адміністративними судами у сфері судової статистики та проведенні аналітичної роботи шляхом організації спільних заходів та активної участі у них працівників суду, які займаються даними питаннями.