flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Правила внутрішнього трудового розпорядку в Львівському окружному адміністративному суді (від 18.04.2017 року)

ЗАТВЕРДЖЕНО

зборами трудового колективу

Львівського окружного адміністративного суду

від «18» квітня 2017 року

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку в Львівському окружному адміністративному суді

 

І. Загальні положення

 1. Ці Правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього трудового розпорядку Львівського окружного адміністративного суду (далі – суд), його апарату, режим роботи, умови перебування працівників апарату суду та суддів у суді та забезпечення раціонального використання робочого часу.
 2. Трудова дисципліна в суді ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання працівниками своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.
 3. Правила внутрішнього трудового розпорядку в суді затверджуються загальними зборами трудового колективу.
 4. Правила внутрішнього трудового розпорядку в суді доводяться до відома всіх працівників апарату суду та суддів, які працюють у цьому суді, під підпис.

 

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в суді

 1. Працівники апарату суду та судді повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.
 2. Працівники апарату суду та судді, у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.
 3. Працівники апарату суду та судді повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.
 4. Працівники апарату суду та судді під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

 

ІІІ. Робочий час і час відпочинку працівників апарату суду та суддів

 1. Тривалість робочого часу працівників апарату суду та суддів становить 40 годин на тиждень, у т.ч.:

Вихід на роботу фіксується за підписом працівника у журналі обліку, який ведеться  в суді.

2.Облік робочого часу у суді здійснюється у відповідному журналі обліку робочого часу (далі - журнал) та за допомогою відповідної електронної програми, що є складовою автоматизованої системи контролю доступу до приміщень адміністративних будівель суду  (далі - система обліку робочого часу).

Для забезпечення контролю своєчасного виходу прибуття на роботу відомості зазначених систем обліку робочого часу подаються відповідальною особою до служби управління персоналом суду.

 1. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються з урахуванням режиму роботи суду. Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 45 хвилин: з 12 год. 00 хв. по 12 год. 45 хв. Перерва не включається в робочий час, і може використовуватися на свій розсуд. На цей час працівник апарату суду, суддя можуть відлучатися з місця роботи.

При неможливості використання часу, наданого для відпочинку та харчування (безперервність судового засідання, обов'язковий прийом громадян, тощо) надається інший час для харчування та відпочинку протягом робочого дня, але не більш ніж 45 хвилин.

 1. Відповідно до ст.73 КЗпП України, напередодні святкових та неробочих днів, тривалість робочого дня скорочується на одну годину як при п’ятиденному так і при шестиденному робочому тижні.

            Напередодні вихідних днів тривалість  роботи  при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин.

 1. Вихід працівника апарату суду за межі адміністративної будівлі суду у робочий час зі службових питань відбувається з відома керівника апарату. У суді ведеться журнал реєстрації місцевих відряджень. Відлучення суддів у робочий час проводиться  лише із дозволу  голови суду.

           

 1. Порядок повідомлення про відсутність на робочому місці
 1. Судді повідомляють голову суду, а працівники апарату суду – керівника апарату про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.
 2. У разі недотримання працівниками апарату суду та суддями вимог пункту 1 цього Розділу, складається акт про відсутність на робочому місці.
 3. У разі ненадання працівником апарату суду доказів поважності причини своєї відсутності на роботі, він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника апарату суду щодо причин своєї відсутності.

 

VІ. Перебування працівників апарату суду та суддів в Львівському окружному адміністративному суді  у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

 1. У зв’язку з службовою необхідністю та для виконання невідкладних завдань судді та працівники апарату суду можуть залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом голови суду. Для виконання невідкладних завдань працівники апарату суду можуть залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом керівника апарату суду, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу, відповідно до законодавства.

            Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час  не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

 1. Керівник апарату, за потреби, може залучати працівників апарату до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

            Чергування працівників апарату суду після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється  службою управління персоналом і затверджується керівником апарату; чергування суддів – на підставі графіку, який погоджується зборами суддів та затверджується головою суду.

 1. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні працівника апарату суду, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування, відповідна інформація подається службою управління персоналом керівнику апарату, для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.
 2. За роботу в зазначені вище дні (час) суддям та працівникам апарату суду надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за відповідними  заявами.
 3. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість  робочого дня, а також у вихідні, святкові  та неробочі дні, у нічний час  вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину інваліда, можуть залучатися до надурочних  робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

 

VІІ. Порядок доведення до відома суддів та працівників апарату суду нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

 1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома суддів, працівників апарату суду шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

            Підтвердженням може слугувати підпис на документі.

 1. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома суддів та працівників апарату суду шляхом розміщення на офіційному веб-сайті та веб-сторінці суду.

 

VIІI. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

 1. Керівництво суду зобов’язане забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати  відповідальна особа із числа працівників відділу, який здійснює матеріально-технічне та господарське забезпечення суду.

 1. Судді та працівники апарату суду повинні дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.
 2. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються суддями та працівниками апарату суду, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.
 3. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в суді відповідає керівник суду та визначена ним відповідальна особа із числа працівників відділу, який здійснює матеріально-технічне та господарське забезпечення суду.

 

ІХ. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ)

і майна працівником апарату суду

 1. Суддя та працівник апарату суду зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій (відповідальній) особі.

Уповноважена (відповідальна)особа зобов’язана прийняти справи і майно.

 1. Факт передачі справ і майна засвідчується окремими актами, які складаються у двох примірниках і підписується уповноваженою (відповідальною) особою, керівником служби управління персоналом та працівником суду, який звільняється.
 2. Один примірник акта видається особі, яка звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього працівника.

 

Х. Прикінцеві положення

 1. Недотримання вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку є підставою

для притягнення працівників апарату суду до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

 1. Недотримання вимог цих Правил суддями суду вирішується у встановленому

Законом України «Про судоустрій і статус суддів» порядку.

 

 1. Питання, пов’язані із застосуванням Правил внутрішнього трудового розпорядку,

вирішуються  керівництвом суду відповідно до чинного законодавства.

 1. В апараті суду поряд із даними Правилами діють Правила внутрішнього трудового розпорядку державних службовців суду, які затверджуються відповідно до ст. 47 Закону України «Про державну службу».

5.Вважати такими, що втратили чинність Правила внутрішнього трудового розпорядку в Львівському окружному адміністративному суді від 13 травня 2008 року.