flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Правила внутрішнього трудового розпорядку в Львівському окружному адміністративному суді (від 28.10.2011 року)

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Львівського окружного адміністративного суд від

28 жовтня 2011 року №145

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку в Львівському окружному адміністративному суді

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Відповідно до Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.

Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

1.2. Метою Правил внутрішнього трудового розпорядку в Львівському окружному адміністративному суді  (надалі - Правила) є забезпечення трудової дисципліни, раціонального використання робочого часу, підвищення якості й продуктивності праці шляхом створення необхідних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомого і сумлінного виконання працівниками своїх трудових обов'язків.

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного впливу.

1.3. Для працівників Львівського окружного адміністративного суду (надалі - суд), правила встановлюються з урахуванням законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», Кодексом законів про працю України. Діяльність працівників ґрунтується на таких основних принципах:

1.4. Правила визначають тривалість робочого часу і режим роботи працівників, а також вимоги щодо його дотримання.

Правила мають загальний характер, є обов’язковими для виконання всіма працівниками суду, громадянами, представниками підприємств, установ і організацій при перебуванні в приміщенні суду.

1.5. Усі питання, пов'язані із застосуванням Правил, вирішуються за погодженням з головою суду та керівником апарату суду в межах наданих їм актами законодавства повноважень, а у випадках, передбачених законодавством України, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

 

  1. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

 

2.1. Працівники реалізують своє право на працю шляхом укладання трудового договору у встановленому законом порядку.

Порядок призначення на посади суддів та звільнення з посад здійснюється відповідно до норм Закону України «Про судоустрій і статус суддів», інших спеціальних норм, що регулюють дані відносини.

Призначення на посади та звільнення з посад працівників апарату суду здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України “Про державну службу”, Положення про помічника судді суду загальної юрисдикції, діючого трудового законодавства.

2.2. Добір кандидатів на посади державних службовців проводиться на конкурсній основі, крім випадків, коли законами України передбачено інше.

            Особи, які вперше призначаються на посаду державного службовця, приймають Присягу державного службовця відповідно до статті 17 Закону України “Про державну службу”.

2.3. Під час укладення трудового договору громадяни зобов‘язані подати:

Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього СРСР і Збройних Сил держав-учасниць СНД, подають військовий квиток та його копію.

            Особи, які претендують на зайняття посад державних службовців, крім перелічених, зобов‘язані подати ще й такі документи:

            На посади службовців та робітників, зайнятих обслуговуванням суду, приймаються особи відповідно до вимог, передбачених КЗпП України.

Під час укладання трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством України.

2.4. Прийом на роботу працівників оформляється наказом:

- щодо працівників апарату суду – керівника апарату суду;

- щодо суддів – голови суду

та оголошується прийнятим особам під розписку.

2.5. Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ не було видано, але працівника фактично було допущено до роботи.

2.6. Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого суду, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

2.7. Під час укладення трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі про прийняття на роботу.

            Під час прийняття на державну службу може встановлюватися випробування строком до шести місяців.          

Строк випробування під час прийняття на роботу робітників, зайнятих обслуговуванням суду, не може перевищувати одного місяця, а під час прийому на роботу інших категорій працівників строк випробування  не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним комітетом профспілки, -  шести місяців.

2.8. Під час прийняття на роботу працівника або в разі переведення його в установленому порядку на іншу роботу роботодавець зобов’язаний:

1) роз'яснити його права і обов'язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором;

3) визначити його робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

4) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

2.9. На осіб, які пропрацювали понад п'ять днів, заводяться трудові книжки. Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року N 58 (із змінами).

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності у відділі кадрів та спецроботи суду. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника зазначеного відділу.

2.10. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством.

2.11. Працівник апарату суду  має право розірвати трудовий договір за своєю ініціативою, попередивши керівника письмово за два тижні. Після закінчення цього строку працівник має право припинити роботу, а суд відповідно до статті 38 КЗпП України не має права затримувати проведення розрахунку та звільнення працівника з роботи, а також зобов‘язаний в день звільнення видати працівникові трудову книжку та повністю провести з ним розрахунок.

У разі, коли заява працівника апарату суду  про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

2.12.Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.13.Крім загальних підстав розірвання трудового договору, передбачених Кодексом Законів про працю України, державна служба припиняється у разі:

1) порушення умов реалізації права на державну службу;

2) недотримання пов'язаних із проходженням державної служби вимог, передбачених статтею 16 цього Закону України “Про державну службу”;

3) досягнення державним службовцем граничного віку перебування на державній службі;

4) виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню державного службовця на державній службі;

5) відмови державного службовця від прийняття або порушення Присяги, передбаченої статтею 17 Закону України “Про державну службу”;

6) неподання або подання державним службовцем неправдивих відомостей щодо його доходів, передбачених статтею 13 Закону України “Про державну службу”;

2.14. Припинення трудового договору з працівником апарату оформлюється наказом керівника апарату суду.

2.15. Виключення судді із штату суду відбувається на підставі відповідного нормативно-правового акту за наказом голови суду.

 

  1. ОСНОВНІ ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

 

3.1. Працівники суду мають право:

1) користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам Конституцією  України та законами України;

2) брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;

3) на повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

4) вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою;

5) на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, класу, рангу, який йому присвоюється, досвіду та стажу роботи;

6) на здорові, безпечні та належні  для високопродуктивної роботи умови праці;

7) захищати свої законні права та інтереси у вищих державних органах та в судовому порядку.

Працівники мають також інші права відповідно до чинного законодавства України.

            3.2. Працівники зобов'язані:

1) дотримуватись Конституції України та інших актів законодавства України;

2) не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;

3) сумлінно виконувати свої службові обов'язки, проявляти ініціативу і творчість, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи;

4) виконувати свої посадові обов'язки чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильності до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян;

5) шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби;

6) забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які йому доручені, використовувались раціонально, ефективно та економно;

7) постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти;

8) своєчасно і точно виконувати рішення органів державної влади чи посадових осіб, розпорядження і вказівки своїх керівників;

9) діяти в межах своїх повноважень; у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, працівник зобов'язаний невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівника, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні - повідомити вищу за посадою особу.

10) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої  санітарії, протипожежної безпеки;

11) суворо дотримуватись вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, в кабінетах та у місцях загального користування);

12) раціонально використовувати робочий час з метою виконання покладених на них службових обов’язків;

13) зберігати державну таємницю, не розголошувати інформацію про громадян, яка стала їм відома під час виконання обов’язків, а також іншу інформацію, яка відповідно до чинного законодавства не підлягає розголошенню;

14) постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію;

15) проявляти ініціативу у роботі;

16) бережливо ставитися до державного та комунального майна;

17) економно використовувати витратні матеріали та фінансові ресурси, пов’язані з утриманням і експлуатацією приміщень та обладнання;

18) не відчиняти без особливої необхідності вікна у період опалювального сезону;

19) на час виходу із службових приміщень замикати двері ключем та не залишати у них відвідувачів;

20) залишаючи приміщення, вимикати світло, обладнання, зачиняти вікна, кватирки, вмикати охоронну сигналізацію;

21) дотримуватися правил пожежної безпеки, охорони праці;

22) використовувати міжміські телефонні розмови лише в службових цілях.

            3.3. Працівникам суду забороняється:

- брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України, державної служби, ускладнюють функціонування управління;

- вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища, з корисливою метою, а також діяння, які відповідно до чинного законодавства вважаються  корупційними;

- виявляти упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, органу, об’єднання громадян або конкретної особи всупереч інтересам служби;

Працівники мають також інші обов’язки   відповідно  до чинного законодавства України.

3.4. Коло обов'язків судді, голови суду та заступників голови суду, визначається Законами України «Про судоустрій і статус суддів".

3.5. Коло обов'язків, що їх виконує державний службовець, службовець чи робітник, зайнятий обслуговуванням суду за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку, довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників.

 

  1. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ВЛАСНИКА АБО УПОВНОВАЖЕНОГО НИМ ОРГАНУ

 

4.1 Власник або уповноважений ним орган (керівник) зобов'язаний:

1)         під час укладення трудового договору роз’яснити працівникові  його права і обов’язки,  поінформувати про умови праці та розмір заробітної плати;

2)         належним чином організувати працю та забезпечити кожного працівника робочим місцем;

3)         затвердити чітко визначений обсяг службових повноважень за посадою кожного працівника;

4)         забезпечити здорові та безпечні умови праці;

5)         контролювати виконання працівниками  вимог законодавства, правил внутрішнього трудового розпорядку, застосовувати до порушників дисципліни заходи дисциплінарного впливу;

6)         неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства про працю, правил з охорони праці;

7)         виплачувати працівникам заробітну плату регулярно в робочі дні не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів та не пізніше  семи  днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата; у разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні;

8)         постійно вдосконалювати організацію роботи суду, забезпечувати підвищення кваліфікації  та професійної майстерності працівників;

9)         створювати умови для ефективного використання робочого часу, підтримувати та розвивати ініціативу та активність працівників;

10) забороняється приховувати факти та обставини, що становлять загрозу для життя, здоров’я і безпеки працівників.

 

  1. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

 

5.1. Тривалість робочого часу працівників складає 40 годин в тиждень, у т.ч.:

-          понеділок, вівторок, середа, четвер –  з 9.00 год. до 18.00 год.;

-          п’ятниця  – з 9.00 год. до 16.45 хв. год.;

-          обідня перерва – з 13.00 год. до 13.45 год.;

-          вихідні дні – субота і неділя.

Вихід на роботу фіксується за підписом працівника у журналі обліку, який ведеться  в суді.

            5.2. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи працівники зобов’язані  за наказом голови суду виходити на  роботу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного законодавства.

            5.3. Працівникам надаються відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати відповідно до чинного законодавства України.

Суддям надається щорічна відпустка тривалістю 30 робочих днів. Суддям, які мають стаж роботи більше 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 15 календарних днів.

Працівникам - державним службовцям  надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів з виплатою допомоги на оздоровлення  у розмірі, що не перевищує середньомісячної  заробітної плати працівника. В разі наявності стажу державної служби понад 10 років державному службовцю надається щорічна додаткова оплачувана відпустка за вислугу років на державній службі тривалістю до 15 календарних днів у порядку, встановленому законодавством.

Іншим категоріям працівників надається щорічна основна відпустка тривалістю не менше 24 календарних дні  відповідно до КЗпП України та Закону України «Про відпустки».

Працівникам надаються також інші щорічні додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства. 

5.4.   Черговість надання відпусток визначається графіком, який затверджується керівником на кожен  календарний рік не пізніше 15 січня.

Графік складається з урахуванням необхідності забезпечення нормальної діяльності суду та особистих інтересів працівників і можливості їх відпочинку.

Графік доводиться до відома всіх працівників.

5.5.   Надання відпусток працівникам апарату суду оформляється наказом керівника апарату суду, суддям – головою суду.

5.6.    Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

5.7. Судді та державні службовці можуть бути відкликані з відпустки у зв'язку з виробничою необхідністю. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається працівникові в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.

Відкликання зі щорічної відпустки інших категорій працівників допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства з додержанням вимог частини першої статті 79 КЗпП України та в інших

У разі відкликання працівника зі щорічної відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

5.8. Працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі, надаються додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням.                                                                                                                                                                                                                                          

 6. ВИКОРИСТАННЯ ПРИМІЩЕНЬ

 

6.1.Вхід у приміщення суду здійснюється у такому порядку:

з 8.00 год.

для працівників суду – за службовими посвідченнями;

            з 09.00 год.

для працівників інших державних органів – за службовими посвідченнями;

для депутатів рад усіх рівнів – за депутатськими посвідченнями;

для керівників підприємств, установ, організацій за списками попередньо погодженими з керівництвом суду;

для делегацій, що прибувають в суд - у супроводі відповідальних працівників суду.

вхід для всіх зацікавлених осіб згідно графіку прийому громадян та викликів до суду- за пред'явленням документа, який засвідчує особу.

 

6.2. Вхід відвідувачів з великогабаритними речами (крім жіночих сумочок, барсеток, папок та портфелів) - обмежений. Ручний багаж великих розмірів, за винятком обладнання, що належить представникам преси, підлягає здачі на відповідальне зберігання у кімнату працівнику міліції.

Охорона не несе відповідальності за документи, коштовності, валютні кошти, що знаходяться у ручному багажі і не представлені охоронцеві.

Вільний вхід відвідувачів у приміщення суду припиняється за 15 хвилин до закінчення робочого дня. Працівники суду повинні завершити роботу та залишити приміщення до 19.00 год. з дотриманням вимог цих Правил.

Робітники, зайняті обслуговуванням суду допускаються у приміщення за посвідченнями перед початком робочого дня з 6.00 год.і після закінчення робочого дня до 21.00 год. Прибирання службових приміщень проводить при зачинених дверях кабінетів.

Службові приміщення використовуються за функціональним призначенням. Відповідальність за використання приміщень покладається на працівників суду відповідно до наказу про закріплення приміщень.

Винесення матеріальних цінностей дозволяється за перепусткою або накладною, підписаною керівництвом суду. Копії перепусток або накладних залишаються у співробітників судової міліції.

Під час несення служби працівник судової міліції забезпечує пропускний режим, не допускає на пост посторонніх осіб і скупчення громадян у вестибюлі. Слідкує за тим, щоб у вестибюлі працівники і відвідувачі дотримувались правил громадського порядку і протипожежної безпеки.

Дані про осіб, які прибули до приміщення суду, заносяться працівниками судової міліції у журнал відвідувачів. Працівники судової міліції ведуть журнал обліку осіб, що перебувають в суді після 19.00 год.

               6.3. Забороняється пропуск осіб до приміщень судів:               у стані сп'яніння, що ображає людську гідність і громадську  мораль (алкогольного чи наркотичного);               з тваринами;               з легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами;               з колюче-ріжучими предметами;               з валізами, господарськими сумками, пакетами, розмір яких  перевищує 45х35х15 см.
 

 7.ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

 

7.1. В приміщенні суду на інформаційному стенді вивішується графік прийому громадян керівництвом суду.

7.2. Прийом громадян фіксується в спеціально заведених журналах та здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про звернення громадян» та Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах.

 

  1. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

 

            8.1. За зразкове виконання службових обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство у праці й інші досягнення в роботі можуть застосовуватись такі заохочення:

Державним службовцям за сумлінну безперервну працю, зразкове виконання трудових обов’язків видається грошова винагорода  в розмірі та порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

За особливі заслуги державні службовці представляються до державних нагород та присвоєння почесних звань.

8.2. Заохочення оголошуються наказом, доводяться до відома працівника або всього колективу і заносяться до трудової книжки працівника.

 

  1. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

9.1. За порушення трудової дисципліни, цих Правил до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

Звільнення як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване відповідно до пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України.

До державних службовців за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних із проходженням державної служби, а також за вчинок, який ганьбить його як державного службовця, або дискредитує суд можуть застосовуватись і такі заходи дисциплінарного впливу:

9.2. Дисциплінарні стягнення накладаються керівником апарату суду та оформляються наказом, який оголошується працівникові під розписку.

9.3. Державні службовці, які здійснюють керівництво іншими державними службовцями або контролюють їх роботу, зобов’язані вживати заходів щодо дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку, Загальних правил поведінки державного службовця та чинного законодавства України в межах своїх повноважень та відповідно до законодавства.

9.4. До застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен вимагати від порушника трудової дисципліни письмових пояснень. У разі відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

9.5. Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, без урахування часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

            Дисциплінарне стягнення не може бути накладене  пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

            За кожне порушення трудової дисципліни накладається лише одне дисциплінарне стягнення.

9.6. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

            Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник,  стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

 

  1. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРАВИЛ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇХ ПОРУШЕННЯ

 

10.1. Контроль за виконанням Правил покладається на  голову і заступників голови суду, керівника апарату суду.

10.2. Відповідальність за стан і дотримання перепускного режиму покладається  на  чергового працівника  судової міліції. 

10.3. До громадян, які допускають порушення цих Правил, можуть бути застосовані такі заходи впливу:

- зауваження;

- випровадження з адміністративного будинку;

- притягнення до відповідальності відповідно до чинного законодавства;

10.4. Правила внутрішнього трудового розпорядку вивішуються  на інформаційному стенді суду.

10.5. Ознайомлення працівників з Правилами внутрішнього трудового розпорядку  проводиться при прийнятті на роботу під розписку.