flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Порядок стажування громадян з числа молоді в апараті Львівського окружного адміністративного суду

 Додаток до наказу Львівського окружного адміністративного суду від 31 жовтня 2016 р.

№ - 21

 

  

ПОРЯДОК 
стажування громадян з числа молоді  в апараті Львівського окружного адміністративного суду

 

1. Цей Порядок визначає загальні положення щодо організації та проходження стажування громадян з числа молоді в апараті Львівського окружного адміністративного суду  відповідно до частини дев’ятої статті 48 Закону України «Про державну службу».

2. У цьому Порядку термін «молодь» вживається у такому значенні: громадяни України віком до 25 років, які є студентами третього і вище курсів вищих навчальних закладів за спеціальностями галузі знань «Право» або отримали вищу освіту у галузі знань «Право» та не перебувають на посадах державної служби.

3. Стажування молоді в апараті Львівського окружного адміністративного суду здійснюється строком до шести місяців з метою ознайомлення з функціонуванням в апараті суду державної служби.

Стажування молоді проводиться у вільний від навчання (роботи) час в межах робочого часу працівників апарату Львівського окружного адміністративного суду.

4. Допуск до стажування та визначення строку його проходження здійснюються на підставі заяви особи, яка має намір пройти стажування в апараті Львівського окружного адміністративного суду (далі - стажист), та оформлюються наказом керівника апарату суду. До заяви стажист додає обліково-характеризуючі документи, копії документів про освіту. Може додавати мотиваційний лист чи резюме у довільній формі.  

База стажування (структурний підрозділ або структурні підрозділи апарату Львівського окружного адміністративного суду) визначається наказом  керівника апарату суду з урахуванням побажань стажиста та згоди керівника відповідного структурного підрозділу. При цьому враховується організаційна можливість прийняти особу на стажування.

Стажування молоді в апараті суду може здійснюватися з ініціативи керівництва суду, керівників вищих навчальних закладів, молодіжних громадських формувань та інших осіб.

5. На період стажування в апараті Львівського окружного адміністративного суду за стажистом закріплюється керівник стажування з числа керівників структурних підрозділів апарату суду, в яких буде проводитись стажування.

6. Зміст стажування визначається індивідуальним планом стажування (додаток 1), що затверджується керівником стажування.

7. Керівник стажування:

1) складає та затверджує індивідуальний план стажування;

2) забезпечує умови, необхідні для проходження стажування;

3) забезпечує стажисту можливість ознайомлення з організацією роботи структурного підрозділу - бази стажування;

4) залучає стажиста до діяльності структурного підрозділу, підготовки проектів службових документів (крім документів, які містять інформацію  з обмеженим доступом).

 

8. Стажист:

1) зобов'язаний у повному обсязі та своєчасно виконувати завдання, передбачені індивідуальним планом стажування, вказівки та доручення керівника стажування;

2) зобов'язаний додержуватись етики та культури поведінки;

3) може брати участь у роботі структурного підрозділу - бази стажування та бути присутнім на нарадах такого структурного підрозділу, готувати проекти документів.

9. Керівник стажування після закінчення стажування на прохання стажиста складає, підписує та видає йому довідку або характеристику, яка містить стислу інформацію про результати стажування.

10. Стажист після закінчення стажування складає стислий звіт про стажування та засвідчує його своїм підписом.

11. Документи про проходження стажування передаються керівником стажування на зберігання до відділу з питань персоналу та кадрового забезпечення.

12. Львівський окружний адміністративний суд не несе зобов’язань щодо відшкодування молоді, яка проходить стажування в апараті суду, витрат на проїзд до місця стажування і назад, добових за час перебування в дорозі та найм житла тощо.

 

Начальник відділу з питань персоналу та кадрового забезпечення

 

 

                                                           Г. Максимців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до Порядку стажування громадян з числа молоді в апараті Львівського окружного адміністративного суду

(пункт 6)

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник стажування

_______                 _____________________
  (підпис)                              (ініціали, прізвище)

___________________________ 20__ року


ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН СТАЖУВАННЯ

____________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)


в ______________________________________________
(назва структурного підрозділу)

з ________ по _______ 20_ року


з/п

Назва завдання

Строк виконання

Результати виконання

1

 2

 3

 4


Особа, яка проходить
стажування

 
_________
(підпис)

 
___________________________
(ініціали, прізвище)